<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Rim. Sobota: Základná škola s triedou pre deti s autizmom do budúcnosti uvažuje o rozšírení kapacity o ďalšiu triedu

Zdroj: FB Základná škola Pavla Dobšinského

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dvere do novej triedy pre deti s autizmom v Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote boli po prvýkrát otvorené pred vyše rokom. Jej zriadenie schválilo mestské zastupiteľstvo približne pred dvomi rokmi.

Museli zabezpečiť vybavenie triedy aj špeciálneho pedagóga

„Nápad na vytvorenie špeciálnej triedy vznikol na základe iniciatívy a žiadostí rodičov detí s autizmom,“ uviedla riaditeľka školy Erika Demková. Ako ďalej upresnila, po schválení mestským zastupiteľstvom mesto podporilo rekonštrukciu, úpravu priestorov, vybavenie triedy nábytkom ale aj pomôckami a personálnym zabezpečením.

Článok pokračuje pod reklamou


„Vybavenie relaxačnej miestnosti pomôckami na rozvíjanie senzorického vnímania a emocionálnych vlastností bolo financované z nadácie Volkswagen,“ uviedla Demková a dodala, že podanie projektu realizovala špeciálna pedagogička Martina Dávidová. „Zakúpenie interaktívneho projektoru bolo financované z projektu nadácie Pontis,“ dopĺňa riaditeľka a hovorí, že o vypracovanie a realizáciu projektu sa postarala pedagogička Marcela Bellová.

Pri založení špeciálnej triedy bolo potrebné zabezpečiť aj pedagóga so špeciálnym vzdelaním. „Triedna učiteľka triedy Marcela Bellová si momentálne rozširuje potrebnú kvalifikáciu o špeciálnu pedagogiku,“ priblížila riaditeľka školy. V triede podľa jej slov pracuje aj asistentka učiteľa.

Ako hovorí riaditeľka, pandemická situácia sa ich dotkla približne iba na mesiac. „V tomto období bola dôležitá hlavne spolupráca s rodičmi, nakoľko pri týchto deťoch nie je možná online výučba,“ vysvetlila Demková, podľa ktorej boli deťom každý týždeň zasielané učebné materiály s vysvetlením.

V meste chýba škôlka pre deti s autizmom

Podľa názoru riaditeľky je v Rimavskej Sobote citeľná absencia špeciálnej škôlky. „V našom meste chýba takáto škôlka, avšak viem, že financovanie takejto škôlky by bolo veľmi náročné.“ Rovnako sa vyjadrila aj špeciálna pedagogička a triedna učiteľka špeciálnej triedy. „Áno, v Rimavskej Sobote takáto škôlka absentuje. Z môjho pohľadu je potrebné venovať väčšiu pozornosť predprimárnemu vzdelávaniu a následnému zaradeniu detí s autizmom do prípravného ročníka. Snažiť sa o zaškolenie detí s autizmom, aby sa socializovali, získali potrebné návyky, zvykli si na systém práce,“ tvrdí Dávidová. Deti s poruchami autistického spektra podľa nej potrebujú individuálny špecifický prístup, keďže v nich dominuje uzavretosť jedinca v jeho vlastnom svete a neschopnosť vnímať a chápať pre bežných ľudí bežné vnemy.

Riaditeľka do budúcnosti odhaduje, že bude potrebné vybudovanie aj ďalšej špeciálnej triedy. „Naša trieda je momentálne naplnená na 100 percent, no od začiatku vzniku triedy s poruchami autistického spektra evidujeme záujem rodičov a pravdepodobne bude potrebné rozšírenie kapacity o ďalšiu takúto triedu,“ povedala riaditeľka.

Deti s autizmom by mali navštevovať predprimárne vzdelávanie tak ako bežné deti. Bežné dieťa nastupuje do škôlky spravidla po dovŕšení 3 rokov. Keďže v meste nie je špeciálna materská škola pre deti s autizmom, rodičia väčšinou zostávajú s deťmi s poruchami autistického spektra doma do 6. veku dieťaťa. „Aj deti s poruchami autistického spektra majú povinnú školskú dochádzku a sú vzdelávateľné. Rozdiel spočíva vo vzdelávacom programe, podľa ktorého sa vzdelávajú. Či už ide o dieťa s poruchou autistického spektra s mentálnym postihnutím, alebo bez mentálneho postihnutia,“ vysvetlila pedagogička Dávidová. 

Situáciu ohľadom toho, či museli rodičia cestovať do inej špeciálnej školy v okolí, kým nevznikla táto trieda, priblížila riaditeľka. „Naši žiaci začali školskú dochádzku plniť práve v tejto novovzniknutej triede až na jedného, ktorý si začal plniť dochádzku v rámci špeciálnej triedy ZŠ tu v Rimavskej Sobote,“ vysvetľuje a dopĺňa ju špeciálna pedagogička. „V Rimavskej Sobote je špeciálna trieda v materskej škole, je však jediná v širokom okolí a nie je len pre deti s poruchami autistického spektra. Z uvedeného vyplýva, že nemôžu zabezpečiť predprimárne vzdelávanie pre každé dieťa so zdravotným znevýhodnením,“ vysvetľuje Dávidová.

Článok pokračuje pod reklamou


Deti so špeciálnymi potrebami si vyžadujú najmä individuálny prístup. „Keďže sú to deti nielen s autizmom, ale aj s rôznym stupňom mentálneho postihu, je to naozaj aj čo sa týka foriem individuálne. Na každé dieťa platí niečo iné,“ vysvetľuje triedna učiteľka. K tomu, ako si deti zvykli na nové prostredie, sa vyjadrila riaditeľka. „Adaptácia po nástupe do školy chvíľu trvala, ale po dvoch mesiacoch si deti zvykli na režim a do školy sa veľmi tešia.“

Stavili aj na artetarapiu, u detí spozorovali napredovanie

V osnovách špeciálnej výučby sa často skloňuje aj novodobý pojem „arteterapia“. Ide o špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne. Využívajú ho aj na tejto škole. „Určité časti áno, ale je to len v rámci vyučovania výtvarnej výchovy – hlavne maľovanie prstami,“ hovorí Bellová.

Práca s deťmi, ktoré majú poruchy autistického spektra, je náročná. Mávajú totiž napríklad aj problém s adaptáciou alebo kontaktom s inými ľuďmi. „Naši žiaci sa našťastie nevyhýbajú kontaktu s ľuďmi a prijímajú medzi seba aj ostatných žiakov školy, čo sme skúšali v rámci prebiehajúceho projektu,“ vyjadrili sa pedagogičky.

Autizmus je duševná porucha, ktorá postihuje deti už od ranného detstva. Pri tejto diagnóze z môjho pohľadu, nie je vhodný odklad povinnej školskej dochádzky, pretože iba včasná intervencia, správne používanie špecifických metód a postupov má priaznivý a pozitívny vplyv na ďalší rozvoj a pripravenosť dieťaťa s pervazívnymi vývinovými poruchami pre ďalší výchovno-vzdelávací proces,“ špecifikuje Dávidová ohľadom postupov pred nástupom detí do školy.

Od začiatku vytvorenia špeciálnej triedy pozorujú u detí aj isté napredovanie. „Pokroky z našej strany sú veľké. Aj keď to nie je ako pri intaktných žiakoch. U nás je pokrok, že dieťa ide samé na WC, že sa odučilo od plienky, že začalo hovoriť pár slov, že rozumie našim pokynom a podobne. Samozrejme, pri niektorých aj naučenie sa nejakého čísla, písmena a postupné učenie sa sčitovania a odčitovania,“ hovorí triedna učiteľka.

Podľa špeciálnej pedagogičky Dávidovej záleží aj na pridružených diagnózach, individuálnej osobnosti, možnosti vzdelávania a špecifických prístupov. „Autizmus je vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Cieľom výchovy a vzdelávania je vplyvom špecifického edukačného prostredia a minimalizovania rušivých vplyvov, vhodnou komunikačnou metódou s využitím ich potenciálu, ich znevýhodnenia, sa snažiť o ich integráciu do spoločnosti. Ak môžem spomenúť pár osobností, u ktorých sa prejavovala porucha autistického spektra, vrátane Aspergerovho syndrómu – Albert Einstein, Andy Warhol, Lionel Messi, Woody Allen,“ dodala a na záver doplnila, že aj tieto deti sú schopné sa adaptovať do spoločnosti a všetko závisí i od miery postihnutia.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross